دکتر محمدرضا عطرچیان، کارشناس رسمی دادگستری

Print

 

دکتر محدرضا عطرچیان، دارای دکترای رشته راه و ساختمان از فرانسه، از سال 1358 کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان میباشند.


کارشناسی در بیش از 1000 پرونده قوه قضاییه و کارشناسی و ارزیابی ملک برای متقاضیان این امر نتیجه حاصل شده در بیش از سی سال کار بعنوان کارشناس رسمی دادگستری میباشد.


همچنین دکتر عطرچیان بعنوان یکی از کارشناسان عضو انجمن بین المللی کارشناسان Ordinex صلاحیت انجام کارشناسی برای اشخاصی که جهت سفر به خارج از کشور (مانند کانادا) نیاز به ارزیابی ملک دارند دارا میباشند.