تعرفه کارشناسان رسمی

Print


تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری طبق مصوبه قوه قضاییه محاسبه و از متقاضی دریافت میگردد.


این تعرفه وابسته به ارزش ملک تعیین شده از سوی کارشناس میباشد.


 

برای محاسبه حق الزحمه کارشناسی ابتدا فایل زیر را دانلود نمایید. سپس حدود قیمت ملک خود را در فیلدهای مرتبط وارد نموده و دکمه Enter را بزنید. حال این رقم قطعی نیست. زیرا قیمت نهایی ملک تأثیر مستقیم در حق الزحمه کارشناسی دارد.


لینک دانلود