صلاحیت های کارشناسی

Print

 

کارشناسان رسمی دادگستری بر حسب صلاحیت های اعطاء شده از سوی کانون کارشناسان میتوانند اقدام به کارشناسی نمایند. دکتر محمدرضا عطرچیان در رشته راه و ساختمان تقریبا دارای تمامی صلاحیت های این رشته میباشند. این صلاحیت ها بشرح زیر میباشند :


 

 

امور مربوط به ساختمانها اعم از متعارف و فلزی و بتون مسلح شامل :


- محاسبات فنی برآورد هزینه ساختمان و ارزیابی و تشخیص حسن انجام کار و در مورد علل نشست ساختمانها و خسارات ناشی از آن.


- امور حفاری و ساختمان پل و احداث تونل و ساختمان داورهای حائل و ضامن در امور مربوط به راه و راه آهن و رسیدگی به گزارشات و آزمایشهای مکانیک خاک و تعیین اجاره بهاء ساختمانها و اجرت المثل آنها.


- تعیین سرقفلی و میزان حق کسب و پیشه و تجارت


- رسیدگی به اختلافات مربوط به قراردادهای منعقده بین کارفرمایان با مشاوران و پیمانکاران که بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله گردیده است.