قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد تهران مرکز

Print

 

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد تهران مرکز


برای مشاهده نمرات مهندسی تونل فایل زیر را دانلود کنید : 
http://www.4shared.com/folder/uXv1VOyk/_online.html

نمرات فوق با احتساب نمره بازدید می باشد، همچنین نمرات سمینار در صورت ارائه دانشجو اضافه شده است.